پیکاپ ویزا
پیکاپ پاسپورت
پیکاپ ویزا
پیکاپ پاسپورت

ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن

پس از ارسال درخواست و انجام مراحل مورد نیاز برای اخذ ویزا، ممکن است برخی افراد مجبور شوند ویزای خود را در سفارت یا کنسولگری خارج از ایران دریافت کنند. برخی از موسسات مهاجرتی این امکان (پیکاپ ویزا) را برای مسافران فراهم نموده اند که به عنوان نماینده آن ها اقدام به دریافت ویزا از سفارت و ارسال آن برای مشتری نمایند.

همکاران ما با دریافت رضایت نامه از شما پس از طی شدن مراحل مربوط به اخذ ویزا و تایید آن اقدام به حمل پاسپورت به سفارت کانادا در ترکیه نموده و پس از الصاق ویزا در پاسپورت آن را برای شما باز خواهند گرداند.

پیکاپ ویزا برای مسافرین

پس از طی شدن مراحل مربوط به اخذ ویزا و تایید آن همکاران ما با دریافت رضایت نامه از شما اقدام به حمل پاسپورت به سفارت امریکا در ترکیه نموده آن را برای شما پس از الصاق ویزا در پاسپورت باز خواهند گرداند.